Zo, de RI&E en het Plan van Aanpak zijn klaar.... hoewel.... het is pas echt klaar als het geheel is getoetst*. Als gebruik wordt gemaakt van RIEasy en de begeleiding door ZEGT, dan is de toetsing al grotendeels voorbereid en daarmee dus ook voordeliger.

De ri&e moet je laten toetsen moet door gecertificeerde kerndeskundigen. Met ingang van 1 juli 2022 gaat de procedure van toetsing veranderen. Wil je hier meer over weten, lees dan onderstaande toelichting.

ZEGT heeft samen met partner Futureproof alle benodigde deskundigheid beschikbaar en kan voor u dus ook na 1 juli de toetsing uitvoeren zoals ‘voorgeschreven’ door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

* Hierop zijn twee uitzonderingen:

- Je hebt, als je alle taken van je medewerker(s) optelt, maximaal 40 uur werk per week.
- Je hebt maximaal 25 medewerkers en maakt gebruik van een erkend branche-RI&E hulpmiddel.
Man aan het werk

Wijziging procedure toetsing RI&E

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat het Certificatieschema kerndeskundigen wordt gewijzigd. Er wordt een splitsing gemaakt tussen een systeemtoetsing en een scopetoetsing. De eerste beoordeelt of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alle wettelijk verplichte onderdelen bevat, de tweede kijkt of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht. Hiervoor moet de kerndeskundige inhoudelijke kennis hebben van de materie. In het nieuwe Certificatieschema is aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise beschikt.

Vier kerndeskundigen in de Arbowet.

De Arbowet noemt vier kerndeskundigen die de werkgever kan inschakelen voor de ondersteuning bij het nakomen van de wettelijke arboverplichtingen. Dit zijn:

  • de bedrijfsarts;
  • de arbeids- en organisatiedeskundige;
  • de hogere veiligheidskundige;
  • de arbeidshygiënist

Deze kerndeskundigen mogen de RI&E toetsen als zij gecertificeerd zijn. Door de wijziging gaat de procedure van de toetsing veranderen. Het nieuwe schema heeft alleen betrekking op de laatste drie kerndeskundigen.

Toetsing binnen eigen expertise

Tot nu toe kon een gecertificeerde kerndeskundige die de RI&E heeft opgesteld ook de volledige toetsing verrichten. Dat verandert. Om gecertificeerd te blijven, moeten kerndeskundigen voortaan aantonen dat zij actief zijn in het toetsen en adviseren over de RI&E en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. Hierdoor moet duidelijker worden waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een toetsing verricht van een onderwerp waarover hij geen specifieke kennis heeft. Kerndeskundigen moeten zich dus bezighouden met toetsing binnen de eigen expertise. De publicatie van het nieuwe Certificatieschema is te vinden via Officiële bekendmakingen van Rijksoverheid.nl.